About_photo
IRENE OVER DE VLOER
Als we nauw gaan samenwerken wilt u vast graag weten wie u over de vloer krijgt. U heeft aan mij een loyale en creatieve verandermanager die van aanpakken houdt en focust op het resultaat. Als ervaren verandermanager kan ik snel schakelen. Door mijn organisatietalent houd ik overzicht, zonder het oog voor detail te verliezen. Zelfs mensen met weerstand krijg ik met mijn optimisme, enthousiasme en doorzettingsvermogen mee in het proces. Dus staat uw bedrijf voor grote veranderingen? Echte veranderingen van binnenuit? Dan kom ik graag bij u PITCHEN. De methode om succesvol te veranderen! Lees ook de aanbevelingen van klanten voor wie ik eerder werkte.


IRENE VERANDERT

PITCHEN voert binnen beperkte tijd veranderingen door binnen uw organisatie via een methodische aanpak. Complexe veranderingen van binnen- en/of buitenaf zijn van invloed op:

 • - structuur van de organisatie
 • - bemensing
 • - inhoud van het werk
 • - gedragsaspecten
 

Zoals gezegd, PITCHEN werkt methodisch. Volgens een vooraf gezamenlijk vormgegeven proces, doorlopen we samen de complexe veranderingen. Hierdoor maakt uw organisatie zich de veranderingen eigen, uw medewerkers krijgen er grip op en uw organisatie verandert succesvol. Bij de aftrap maken we met u overtuigende keuzes die de leidraad vormen gedurende het proces.

Het effect van PITCHEN? Er is overzicht van wat wel en niet veranderd is, wat de verandering inhoudt, en waarom dit gedaan is. Bovenal is de verandering uitgevoerd vanuit ‘eigen kracht’. Aanwezig in iedere organisatie. Pitchen is een term uit de golfsport die staat voor een technisch lastige slag. Er is een korte, hoge bal nodig om van de afslag tot de hole te komen. Hoog, omdat er bijvoorbeeld obstakels zijn om te ontwijken. Het korte staat er voor dat de afstand niet lang is tot de hole. Vanuit deze situatie kun je ook een veranderproces beschouwen die zich binnen een organisatie kan voordoen. Een organisatie die staat voor een aantal keuzes om dusdanig aan te sluiten bij een nieuwe situatie die zich in een nabije toekomst afspeelt.In mijn propositie is de doorlooptijd voor organisaties kort (6 -12 maanden) om te komen tot de nieuwe situatie, terwijl de complexiteit groot is door de veelheid aan onderwerpen die geraakt worden. Deze obstakels staan in deze metafoor voor de complexiteit.


DE JUISTE SLAG

 

Wist u dat slechts 10% procent van uw succes wordt bepaald door toevallige omstandigheden? Maar liefst 90% wordt bepaald door hoe u met die omstandigheden omgaat!

Dat betekent een collectieve verantwoordelijkheid voor de collectieve ambitie in een cultuur waarin het continue zoeken naar verbetering en vernieuwing vanzelfsprekend is. Uw bedrijf heeft te maken met omstandigheden die ervoor zorgen dat er veranderingen nodig zijn. Om een structurele verandering in een organisatie te realiseren moet u ‘oude waarheden’ die niet meer werken loslaten. Daarvoor in plaats ontstaan nieuwe leidende principes, stevig verankerd in de structuur en cultuur van de onderneming.

Visie en strategie

Onder de naam PITCHEN heb ik een aanpak voor integrale organisatieontwikkeling ontwikkeld. PITCHEN focust op het duurzaam verankeren van de belangrijkste leidende principes van organisaties in tijden dat veranderingen een feit zijn. PITCHEN bestaat uit het planmatig vertalen van visie en strategie naar doelen, prestatienormen en grondhoudingen. Op alle niveaus in de organisatie.

Hoe doe je dat?

Mijn ambitie is om me maximaal te verbinden met de ambities van uw organisatie. Dat doe ik met interventies in het spanningsveld tussen menskunde en bedrijfskunde; op het snijvlak tussen mooie plannen en daadwerkelijke realisatie. Ik katalyseer het management in bewustzijn, focus en actie, gericht op de realisatie van de gewenste toekomstgerichtheid van uw organisatie.

Met PITCHEN wordt succes voorspelbaar in plaats van toevallig!

Hole in one!

Hole in one!

 • Maatschappelijk Ondernemen binnen MEE IJsseloevers
  Voor MEE IJsseloevers heb ik Maatschappelijk Ondernemen opgezet. Aanleiding hiervoor was dat de traditionele wijze van financiering voor de MEE organisaties zou gaan wijzigen. Samen met een aantal professionals hebben we de visie op Maatschappelijk Ondernemen voor MEE bepaald. De verschillen ten opzichte van de reguliere dienstverlening werden al snel duidelijk. Vervolgens hebben we onderzocht welke professionals er nodig zijn om de nieuwe visie en ambitie te realiseren. De processen zijn zo ontworpen dat het idee uit de organisatie, omgezet is in beleid binnen Maatschappelijk Ondernemen en vervolgens ook uitgevoerd wordt. Het resultaat hiervan is een zelfstandig team van professionals dat in staat is middelgrote opdrachten tegen externe financiering binnen te halen en uit te voeren. Daarmee wordt 10% van de beschikbare financiële middelen als ‘pluspakket’ bereikt.
 • Project huisvesting “Anders werken” - van 6 locaties naar 1 locatie
  MEE heeft een aantal jaren te maken gehad met budgetkorting én efficiencykorting. Een van de aspecten om daarop te anticiperen bleek verandering van huisvesting. Maar met sec aanpassingen in de stenen huisvesting redt een organisatie het niet om duurzaam te veranderen om haar bedrijfsvoering gezond te krijgen. Daarom startte het verandertraject ‘Anders Werken’, waar ik projectmanager van was. Ook hier heb ik eerst gezorgd voor een gedragen visie op huisvesting. Wat betekent een strategie ‘wij zijn daar waar onze cliënt zich bevindt’? Wat zegt dit over de aanwezigheid van ‘stenen’ versus het passende gedrag van de professionals. Met ‘bricks, brains & behavior’ is een succesvol traject gerealiseerd in iets meer dan en half jaar tijd.
 • Organisatieverandertraject “Met het oog op 2015”
  Een nieuwe strategie, met de focus op de toekomstige financier, vereiste in 2013 een herindeling van de organisatie. Vernieuwde functies en bijpassende structuren zijn ontwikkeld. Onder het motto ‘lokaal wat kan, centraal wat beter is’ zijn onder andere ondersteunende diensten (vaak eenmansfuncties op een regiokantoor) gecentraliseerd op het hoofdkantoor in Zwolle. Als procesbegeleider heb ik dit traject volledig begeleid. Van het uitdenken van de ‘wat, hoe, wie, wanneer, waarom’ tot realisatie. Dit traject ging hand in hand met het project Anders Werken.
 • Een nieuw dienstenboek voor professionals, landelijk project Toekomst MEE
  Om aan te sluiten bij de taal van toekomstige financiers was het noodzakelijk om het dienstenboek van MEE-organisaties, landelijk, aan te passen. Als projectleider van MEE IJsseloevers, vertegenwoordigd vanuit het landelijke project Toekomst MEE, heb ik de implementatie van het nieuwe dienstenboek met de daarbij behorende consequenties voor de organisatie, geleid. De uitdaging aan deze opdracht was dat de financierings- en verantwoordingswijze met CVZ in tact diende te blijven. Kortom: afrekenen op de ‘oude wijze’ en werken conform de ‘nieuwe wijze’. Daarvoor was het nodig het cliëntenregistratiesysteem aan te passen, consulenten te trainen op de veranderende werkwijze en het kennis- en expertiseniveau landelijk een stimulans te geven. Een prachtig project, met zeer diverse uitwerkingen die dwars door de organisatielagen heen ging.
 • Samen verder: bestuurlijke fusie 2 organisaties
  In 2013 hebben de Raden van Bestuur en Raden van Toezicht van 2 MEE’s de opdracht gegeven (na een periode van verkenning en onderzoek) om te komen tot een bestuurlijke fusie tussen de beide werkmaatschappijen. Er is een holding geformeerd met daarin de Raad van Bestuur, concern control en de afdeling Advies & Ondersteuning. Ik mocht tezamen met mijn collega manager van de andere werkmaatschappij deze bestuurlijke fusie op het onderdeel samensmelting van twee ondersteunende staf afdelingen tot één afdeling Advies & Ondersteuning, begeleiden en aansturen. In een tijdspanne van een half jaar is dit vorm gegeven. Het resultaat was één afdeling waarbij er sprake was van bereikte doelmatigheid van 12% en harmonisatie van werkprocessen tot éénheid van beleid ten behoeve van de twee werkmaatschappijen.
 • Programma MEE op naar 2016!
  Begin 2014 heb ik een proactief intern advies uitgebracht om aan een aantal onderwerpen in de organisatie programmatisch te werken. Dit omdat deze onderwerpen van groot belang zijn om te veranderen, aangepast op vooruitlopende op de veranderingen in de organisatie vanwege de transities in het sociaal domein. De directeur-bestuurder heeft mij verzocht om dit programma als programmaleider te begeleiden. Een prachtig, complex en intensief traject waarin zowel kleine als meer grotere veranderingen vorm gegeven zijn en in de organisatie gebracht. Een greep van de onderwerpen: registratie/informatievoorziening, projectadministratie, toegangsfunctie MEE, kennisplatform, organisatie 2015, sociale netwerkversterking, doelmatigheid, kwaliteit- en effectmeting, taskforce gemeenten, innovatie, klaar voor de toekomst (cultuurtraject). Elk onderwerp kent zijn eigen opdracht en gewenst resultaat en/of effect.

Contact

Adres: 2e Ebbingestraat 7, 8261 VV, Kampen

Telefoon: 06-12023501

E-Mail: info@irenehoman.nl

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht